Ul. Wojciecha Sapety 10

41-407 Imielin

32 2256117

Sekretariat
534 400 720
oddział ul. Dobra 2

przedszkole.imielin@interia.pl

kontakt@przedszkoleimielin.pl

Opłaty za przedszkole

OPLATY
ZASADY ODPŁATNOŚCI

OPLATY

 Numer konta do opłat za przedszkole 

( do 20 – tego każdego miesiąca):

73 1240 4227 1111 0000 4840 4312

(proszę w tytule wpłaty wpisywać imię i nazwisko dziecka)

RADA RODZICÓW PRZY PRZEDSZKOLU MIEJSKIM W IMIELINIE

Numer konta: 39843700020030031581180001

 

ZASADY ODPŁATNOŚCI

 1. Za pobyt dziecka w przedszkolu w godzinach od 800do 13 00, rodzic nie ponosi żadnej opłaty- jest to czas realizacji Podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 2. Rodzice dzieci 3,4 i 5 letnich płacą 1 zł za każdą napoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu przed i po podstawie programowej, czyli za godz. od 6 00 do 8 00 i od 13 00 do 1700
 3. Rodzice płacą również za posiłki dla dzieci.

Od 1 września 2019r obowiązują stawki żywieniowe :

Śniadanie- 1,80zł

Obiad- 3,60zł

Podwieczorek- 1,10zł

Co w sumie daje:

 • 3 posiłki- 6,50
 • 2 posiłki– 5,40
 • 1 posiłek- 3,60

d. ) Opłaty za przedszkole Rodzice dokonują do 20-go każdego miesiąca. Kwotę do zapłaty otrzymają w przedszkolu od nauczycielki lub pani sekretarki. Proszę ściśle wpłacać kwotę podaną na kwicie. Nie zaokrąglać kwot!

 • W tytule przelewu wpisać: imię i nazwisko dziecka.
 • Wpłaty dokonujemy na konto: 73 1240 4227 1111 0000 4840 4312
 • Rodzice z Rodzin Zastępczych lub Wielodzietnych ( 3 i więcej dzieci) proszeni są o zgłoszenie się do sekretariatu w celu omówienia zasad płatności.

 

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 4/2016

Dyrektora Przedszkola Miejskiego

w Imielinie

z dn 30.12 .2016r.

 

REGULAMIN

ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU EWIDENCJI POBYTU DZIECKA

W PRZEDSZKOLU  MIEJSKIM W IMIELINIE

 1. W celu ewidencji i rozliczania czasu oraz kosztów pobytu dzieci w Przedszkolu Miejskim w Imielinie, wprowadza się elektroniczny system  „ATMS Kids”.
 2. Elektroniczny system ewidencji i rozliczania czasu oraz kosztów pobytu dzieci obowiązuje wszystkie dzieci korzystające z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim w Imielinie.
 3. Zarejestrowane informacje trafiają do oprogramowania, które zlicza czas pobytu dziecka w przedszkolu w danym miesiącu, uwzględniając ilość godzin płatnych ponad 5 godzinne bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz opłatę za wyżywienie.
 4. W Przedszkolu Miejskim w Imielinie bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka realizowane jest w godzinach od 800 do 1300.
 5. Każdemu dziecku zapewnia się jedną indywidualną kartę zbliżeniową z przypisanym numerem, którą rodzic/prawny opiekun otrzymuje odpłatnie w cenie 10,00  zł  i potwierdza jej odbiór pisemnie.
 6. Karta zbliżeniowa jest własnością Przedszkola Miejskiego w Imielinie.
 7. Karta podlega zwrotowi z chwilą ukończenia edukacji przedszkolnej przez dziecko.
 8. Zniszczenie, zgubienie lub uszkodzenie karty zbliżeniowej wydanej w depozyt obciąża użytkownika kosztami zakupu nowej karty. Koszt zakupu nowej karty wynosi 10,00 zł. Plus koszt przesyłki.
 9. Fakt utraty karty należy zgłosić do Dyrektora, lub sekretariatu Przedszkola Miejskiego w Imielinie.
 10. Rodzic/prawny opiekun może dokupić na własność dodatkowe karty zbliżeniowe przypisane do danego dziecka w cenie 10,00 zł plus koszty przesyłki.
 11. Przyprowadzając dziecko rodzic/prawny opiekun rejestruje zdarzenie przykładając kartę zbliżeniową do czytnika z nazwą „Wejście”. System automatycznie rejestruje godzinę, o której dziecko zostało przyprowadzone.
 12. Odbierając dziecko rodzic/prawny opiekun rejestruje zdarzenie przykładając kartę zbliżeniową do czytnika z nazwą „Wyjście”. System automatycznie rejestruje godzinę, o której dziecko zostało odebrane.
 13. W przypadku niedopełnienia obowiązku zarejestrowania „wejścia” dziecka do przedszkola, system naliczy opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu od godziny otwarcia przedszkola.
 14. W przypadku niedopełnienia obowiązku zarejestrowania „wyjścia” dziecka z przedszkola, system naliczy opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu do godziny zamknięcia przedszkola.
 15. Na podstawie zarejestrowanej obecności dziecka, automatycznie naliczana jest również ilość posiłków zadeklarowana przez rodziców/prawnych opiekunów w „Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego”, lub „Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola na dany rok szkolny”.
 16. Czytniki kart zbliżeniowych „wejście/wyjście” sygnalizują dźwiękiem oraz zmianą koloru diody rejestrację w systemie.
 17. Podczas odbierania dziecka z ogrodu przedszkolnego należy zarejestrować odbiór dziecka przy czytniku z nazwą „Wyjście”.
 18. System rozlicza rzeczywisty czas pobytu dziecka w przedszkolu za pośrednictwem technologii RFID  czyli czytników kompatybilnych z kartami znajdujących się w Przedszkolu Miejskim w Imielinie.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest na tablicy ogłoszeń dla rodziców w Przedszkolu Miejskim w Imielinie, na stronie internetowej  przedszkola, u Dyrektora oraz w sekretariacie.
 2. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym regulaminem i stosowania się do jego postanowień, a także do przekazania niezbędnych informacji na jego temat innym osobom upoważnionym przez nich do przyprowadzania i odbierania ich dziecka z przedszkola.
 3.  Zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz jego akceptację rodzice/prawni opiekunowie potwierdzają własnoręcznym podpisem.
 4. Informacji związanych z naliczaniem opłat za pobyt dziecka w Przedszkolu Miejskim w Imielinie udziela rodzicom/prawnym opiekunom Dyrektor, sekretarz przedszkola.
 5. W przypadku awarii systemu lub zdarzeń niezależnych od przedszkola, prowadzona będzie wersja papierowa ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu.
 6. Zmiana wysokości opłaty za zakup nowej lub dodatkowej karty nie wymaga zmiany niniejszego regulaminu.
 7. Zmiana opłat za karty musi być podana do wiadomości rodziców/prawnych opiekunów w sposób przyjęty w placówce (wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń dla rodziców).
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.01.2017r

 

UWAGA RODZICE

Zgodnie z Uchwałą nr XXVI/169/2017 Rady Miasta Imielin z dnia 31 stycznia 2017r, w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Miasto Imielin,

Na podstawie art.14 ust.5 pkt 1) i ust.5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( j.t. Dz. U. 2016, poz. 1943 z późn. Zm.) oraz art.18 ust.2, pkt 15, art.40 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. 2016, poz.446 z późn. zm.)

Od 1 stycznia 2017r,  dzieci 6- letnie są zwolnione z opłaty za pobyt dziecka, w czasie przekraczającym wymiar zajęć w ilości 5 godzin.

Przewiń do góry