Ul. Wojciecha Sapety 10

41-407 Imielin

32 2256117

Sekretariat
534 400 720
oddział ul. Dobra 2

przedszkole.imielin@interia.pl

kontakt@przedszkoleimielin.pl

Witamy na stronie Przedszkola Miejskiego w Imielinie

Dyżur Wakacyjny

Szanowni Rodzice !!!

Karty zgłoszenia na dyżur wakacyjny można składać w sekretariacie przedszkola

od dnia 04.05.2021 do dnia 28.05.2021


Kartę można pobrać ze strony internetowej przedszkola.

Osoby, które nie mają możliwości wydrukowania mogą pobrać kartę zgłoszenia w sekretariacie.

Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola na dyżur wakacyjny 2021r w miesiącu sierpniu-1

 

„Kwiecień – plecień, bo przeplata…”

Zima nie bardzo chce się z nami pożegnać, ale na nasze przedszkolne rabatki wiosna jak widać już zawitała.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Przypominamy

We wtorek 13.04.2021r.  o godzinie 15.00 upływa termin potwierdzenia przez rodzica kandydata (dziecka, które ma zostać przyjęte do przedszkola) woli przyjęcia dziecka do przedszkola na rok szkolny 2021/2022.

 (Dotyczy dzieci nowo przyjętych)

W celu dokonania potwierdzenia prosimy o telefon do przedszkola, pod numer: 32/22-56-117 do dnia 13.04.2021r do godz. 15.00

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

OGŁOSZENIE

Z uwagi na utrzymujący się nadal wysoki poziom zachorowalności w kraju i konieczność zahamowania pandemii, niezbędne jest przedłużenie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych. Tak jak dotychczas, ograniczona zostaje praca stacjonarna przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego, z pewnymi wyjątkami. Ograniczona jest również praktyczna nauka zawodu, w tym zajęcia praktyczne dla młodocianych pracowników. Więcej informacji o funkcjonowaniu szkół i placówek – Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 12 kwietnia 2021 r.

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….


Wielkanoc to czas otuchy i nadziei.

Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i drugiego człowieka.

 

Życzymy, aby Święta Wielkanocne przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość.

Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie, napełni Was pokojem i wiarą.

Niech da siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.

 

Wesołych Świąt

życzy

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Pracownicy oraz Dzieci z Przedszkola Miejskiego w Imielinie

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju i konieczność zahamowania pandemii, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

od 29 marca do 11 kwietnia ograniczone będzie stacjonarne funkcjonowanie Przedszkola Miejskiego w Imielinie. Ograniczenie to będzie polegało na prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość dla wszystkich grup wiekowych.

WYJĄTKI

Zajęcia stacjonarne w Przedszkolu Miejskim w Imielinie będą organizowane na wniosek:

1) rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
2) rodziców dzieci, którzy:                                                                                                                      

a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, 

b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,                                         

d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,                                

e) wykonują działania ratownicze,                                                                                                                                   

f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),                    

g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,                                                                                                         

h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,                                                                                            

i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek.

 

Zapraszamy wszystkie dzieci i rodziców do wspólnej zabawy i korzystania z propozycji zajęć umieszczanych codziennie na stronie internetowej naszego przedszkola.

 

Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Imielinie

mgr Renata Prus

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Przedszkolaki witają wiosnę!

Chociaż powiedzenie „W marcu jak w garncu” znakomicie odzwierciedla pogodę za oknem, to w budynku przy ul. Sapety pożegnano zimę oraz przywitano nową porę roku! Z tej okazji przedszkolaki wraz z wychowawczyniami wykonały wspaniałe prace grupowe i przyozdobiły według własnych pomysłów piękną suknię Pani Wiosny. Każda grupa poznała lub przypomniała sobie oznaki wiosny. Nie ma nic piękniejszego niż pojawiające się krokusy, powracające bociany oraz wesołe motyle, które zachęcają do wspólnych zabaw na świeżym powietrzu i łapania nieśmiałych promieni słońca. Już na nie czekamy!

REKRUTACJA !

Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Imielinie
ogłasza nabór do przedszkola na rok szkolny 2021/2022 w okresie
od 15 lutego 2021 r. godz. 730 do 15 marca 2021 do godz. 1600.

Wniosek o przyjecie dziecka do przedszkola, można pobrać
w sekretariacie przedszkola w w/w terminie.

Należy zapoznać się z harmonogramem rekrutacji i Regulaminem określającym kryteria rekrutacji (strona internetowa: przedszkole.imielin@interia.pl). Do karty zapisu dziecka do przedszkola należy dołączyć wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów.

Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej obowiązuje tryb odwoławczy, który określa Regulamin rekrutacji.

Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Imielinie

Renata Prus

OGŁOSZENIE !

Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Imielinie,
informuje
Rodziców dzieci obecnie uczęszczających do przedszkola o konieczności złożenia
deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
w roku szkolnym 2021/2022 w terminie:
do 08 lutego 2021 roku do godziny 1500.

Nie spełnienie tego warunku skutkuje objęciem dziecka procesem rekrutacji!

Deklarację można pobrać u wychowawcy grupy lub w sekretariacie.

Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Imielinie

Renata Prus

 

Lekcja 2. Magiczny Czas

W ramach ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Dzieci uczą rodziców” Centrum Rozwoju Lokalnego przygotowało kolejną serię materiałów dydaktycznych do wspólnej domowej nauki rodziców i dzieci. W lekcji pod hasłem „Magiczny Czas” wzięły udział grupy; „Kotki” i „Zajączki”.

Grudzień to miesiąc wyjątkowy. To Mikołajki i Boże Narodzenie. To czas rodzinnych spotkań i niezwykłej atmosfery. To czas pomagania i dzielenia się z innymi.

Na podstawie prezentacji multimedialnej dzieci poznawały magiczne słowo „pomagać”. Rozmawiały o tym, dlaczego należy pomagać innym i uczyły się, jak można pomóc drugiemu człowiekowi, w tym rodzicom i kolegom. Wykonywały również zalecone zadania, w ramach których rysowały, kolorowały i tworzyły przestrzenne postaci Mikołaja i renifera.

Grupa „Kotki”

Grupa „Zajączki”


Gdy my się w przedszkolu bawimy, gdy każdy z nas dobrze się czuje, to górnik odważny i dzielny głęboko pod ziemią pracuje.

W dniu Waszego święta życzymy wszystkiego co dobre i miłe, co budzi uśmiech i radością napełnia chwile. Niech spełnią się Wasze pragnienia, niech słońce zawsze Wam świeci, przyjmijcie te skromne życzenia od dyrekcji, grona pedagogicznego i wszystkich przedszkolaków.

Zapraszamy na krótki filmik z występami dzieci na dzień Górnika

Życzymy wszystkim dzieciom, aby w nowym rok szkolny 2020/2021, każda spędzona chwila w przedszkolu była pełna miłych, wesołych wrażeń i bogata w nowe wiadomości i umiejętności w czasie wspólnych zabaw z nauczycielem i rówieśnikami.

 

Dyrektor, nauczyciele i pracownicy Przedszkola Miejskiego w Imielinie

Sadzenie drzew w przedszkolnym ogrodzie 

W dniu 10.11.2020 r., pan rzemieślnik z panem podleśniczym Maciejem Grabowskim, pod czujnym okiem pani dyrektor Renaty Prus zasadzili 6 drzewek w naszym ogrodzie przedszkolnym. Drzewka pomógł zakupić pan leśniczy Aleksander Zakrzewski. Nasadzeń dokonano w zamian za wycięte w lutym b.r. stare usychające akacje. Posadzono: kasztanowca, dąb szypułkowy, b2 brzozy brodawkowate i 2 brzozy pożyteczne. Pani dyrektor celowo urozmaiciła listę gatunków drzew rosnących w przedszkolnym ogrodzie, aby w przyszłości dzieci mogły obserwować różne kształty liści i zbierać różne nasiona i owoce.

Obchodzimy Święto Niepodległości

W dniu 10 listopada przedszkolaki świętowały Dzień Niepodległości. Już w godzinach porannych pod pomnik Powstańców Śląskich wyruszyła grupa „Skrzaty”. W toku zajęć dzieci oglądały filmy o Polsce, z materiałów  plastycznych wykonywały flagi, kotyliony i godło Polski. Każdy przedszkolak może już  pochwalić się znajomością naszych symboli narodowych. Przyłączyliśmy się również do  ogólnopolskiej akcji „Szkoła do hymnu”, w ramach której o godz. 11.11 każda grupa odśpiewała  „Mazurek Dąbrowskiego”.  Po tym ważnym wydarzeniu grupa „Koniczynki” wraz z panią Anną Frączkiewicz i panią dyrektor Renatą Prus udały się na rynek naszego miasta, aby złożyć kwiaty i znicze pod Pomnikiem Powstańców Śląskich. Kwiaty – chryzantemy otrzymane od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dzieci złożyły również na grobie nieznanego żołnierza oraz pod pomnikiem Ofiar II wojny Światowej. Na cmentarz wybrały się w tym celu dzieci z grup „Misie”, „Myszki” i „Leśne Ludki”.

Zapraszamy do obejrzenia filmików z okazji 10-lecia przedszkola z udziałem naszych kochanych przedszkolaków

 

W czwartek 5 marca 2020r. w naszym przedszkolu odbyła się uroczystość z okazji 10 rocznicy wybudowania budynku Przedszkola Miejskiego w Imielinie. Jesteśmy bardzo dumni, że dzieci z grup: Kotki, Biedronki, Zajączki, Muchomorki i Krasnale tak pięknie wystąpili w imieniu wszystkich przedszkolaków naszego przedszkola.

Serdecznie dziękujemy również rodzicom za pomoc w przygotowaniu słodkiego poczęstunku dla gości i wcześniejsze odebranie dzieci z przedszkola.

Dyrekcja, nauczyciele i przedszkolaki

Magiczny dywan w naszym przedszkolu

Przewiń do góry